Tin nóng

Hải Hà

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

12/03 Thống nhất duy tu, cải tạo cầu cửa khẩu Bắc Phong Sinh – Lý Hỏa Nhận lời mời của Chính phủ Nhân dân khu Phòng Thành, TP Phòng Thành …

Xem thêm